Wie is Be Planet?

Be Planet is een initiatief van drie overkoepelende natuur- en milieuorganisaties; Bond Beter Leefmilieu, BRAL en de Fédération Inter-Environnement Wallonie (IEW) met als bedoeling concrete en innovatieve burgerinitiatieven te financieren en ondersteunen die een positieve impact hebben op het milieu.

Wat doet Be Planet?

Be Planet selecteert, ondersteunt en financiert lokale, innovatieve projecten die een positief effect hebben op het milieu en de solidariteit tussen huidige en toekomstige generaties. Al deze projecten worden uitgevoerd door burgers en verenigingen in België.

Om deze missie uit te voeren, identificeert en selecteert de Stichting dergelijke projecten die in een projectenportefeuille worden opgenomen waarvoor Be Planet vervolgens op zoek gaat naar financiële middelen of materiële steun.

Ontdek hier de projecten.

Waarom is dat belangrijk?

Het milieu is van essentieel belang voor de mens. Het voorziet immers in al onze behoeften; voedsel, water, zuurstof… Ons welzijn hangt dus zeer sterk samen met de kwaliteit van het milieu waarin we leven.

De druk op de grondstoffen, de afbrokkeling van onze ecosystemen en de bedreigingen door klimaatverandering, … Dit vraagt om een reactie vanuit een gemeenschappelijk initiatief. Van mondiaal tot lokaal, elke staat, elke gemeenschap, elke organisatie, elk bedrijf en elke burger kunnen een deel van de oplossingen aanbrengen die we nodig hebben om onze kinderen en kleinkinderen een leefomgeving te geven die op zijn minst even goed is als deze die vorige generaties hebben gekend.

Het behoud, beschermen en verbeteren van onze planeet, dat is bijdragen tot het collectief welzijn en het versterken van sociale cohesie.

Be Planet wil daarom geëngageerde burgers ondersteunen en aanmoedigen door hun projecten te co-financieren.

Waarom is het dringend ?

Onze aarde heeft haar grenzen. Onze planeet wacht niet op ons. De klimaatuitdagingen zetten zichzelf niet op pauze. Tal van wetenschappelijke studies bewijzen dit. Grote internationale organisaties hebben de stappen gemarkeerd die de mensheid moet leiden tot een drastische vermindering van de totale ecologische voetafdruk en de uitstoot van broeikasgassen, verantwoordelijk voor de klimaatverandering, tegen 2050.

Waarom is Be Planet bijzonder?

Met onze unieke visie en missie vullen we met de Stichting Be Planet een lacune op in de sector van duurzame ontwikkeling. We doen dit door lokale burgerinitiatieven te ondersteunen en te begeleiden. Deze initiatieven werken allemaal rond thema’s zoals mobiliteit, energie, voeding, consumptie of nog biodiversiteit.

Om onze doelstellingen te realiseren, werven we fondsen bij individuele donateurs en ondernemingen. Ondernemingen zijn voor ons echter veel meer dan enkel een doelgroep voor fondsenwerving; ze vormen de hoeksteen van onze visie. In de ecologische transitie naar een gezondere en betere leefwereld is de combinatie tussen de expertise van ondernemingen enerzijds en de dynamiek van burgerinitiatieven anderzijds dé sleutel tot succes.

We zijn ervan overtuigd dat win-win samenwerkingen tussen burgerprojecten en betrokken ondernemingen een onuitputtelijke bron zijn voor de uitwisseling van kennis, ervaringen en expertise. Onze missie is dan ook deze twee werelden aan elkaar te koppelen en de samenwerking tussen beiden te stimuleren. Dat deze visie geen utopie is, wordt perfect geïllustreerd in de documentaire “Demain” van Cyril Dion.

Be Planet vormt zo een schakel tussen individuen en ondernemingen die zich willen inzetten voor een gezondere planeet en een beter leefmilieu enerzijds en de initiatiefnemers van milieuprojecten anderzijds.

We zetten daarvoor in op die elementen waarin we ons onderscheiden:

  • ✓ nationale aanpak
  • ✓ gediversifieerde projectenportefeuille
  • ✓ onze expertise en authenticiteit
  • ✓ de grootte en belang van ons netwerk
  • ✓ de schakel willen zijn tussen de bedrijfswereld en de verenigingen en burgers
Waarom hebben jullie mij nodig ?

Die talrijke initiatiefnemers hebben u nodig! Zij hebben het idee, het project, het engagement… Het enige aan wat het hen nog ontbreekt zijn de financiële middelen.

Ons doel is een zo groot mogelijke variatie te realiseren in de projecten die we ondersteunen. En enkel die projecten te selecteren die aan alle criteria voldoen (gerelateerd aan het milieu en de bescherming van het milieu, milieu-impact, maatschappelijke effecten, duurzaamheid, innovatiegraad…). Daarvoor moeten we financieel onafhankelijk zijn. Dat kan alleen dankzij uw steun en giften.

Wat stellen jullie mij voor ?

Via Be Planet geven wij u de mogelijkheid om gedreven en geëngageerde individuen te ondersteunen die een missie hebben en niet bij de pakken blijven zitten. Mensen die zich ten volle willen inzetten voor een betere planeet en een gezonder leefmilieu. Met uw gift maken zij hun droom en project waar!

U draagt op die manier zelf bij tot de bescherming van ons milieu en tot een betere toekomst waarin de natuur haar plaats krijgt en waarin solidariteit tussen de huidige en toekomstige generaties aangemoedigd wordt.

Wat is de impact van Be Planet ?

Onze ambitie is tegen 2019 honderd projecten te ondersteunen die op een concrete en positieve manier impact hebben op het milieu. Om die doelstelling te realiseren hebben we u nodig. Met uw steun selecteren en ondersteunen we de projecten die de grootste en meest positieve impact hebben op ons milieu. Samen zorgen we ervoor dat deze ambitie realiteit wordt.

Wat win ik erbij ?

Naast de fiscale aftrekbaarheid, maakt u deel uit van een pioniersbeweging die het milieu, de natuur en onze planeet vooropstelt en met concrete acties werkt aan de bescherming ervan.

U hebt bovendien de zekerheid dat uw gift op een correcte manier gebruikt wordt. De onafhankelijke jury selecteert de projecten en zorgt ervoor dat elk project een tastbare, reële en positieve impact heeft op het milieu.

Hoe selecteren wij de projecten?

Na een projectoproep worden de ingezonden projecten beoordeeld en geselecteerd door een onafhankelijke jury. Zij baseren zich voor hun oordeel op een aantal concrete criteria:

  • ✓ de milieu-impact van het project;
  • ✓ de socio-economische (maatschappelijke) impact van het project;
  • ✓ de manier waarop het project geleid wordt;
  • ✓ de duurzaamheid, herhaalbaarheid en voorbeeldfunctie van het project;
  • ✓ het innovatief en origineel karakter.