Wie zijn we?

Be Planet is een erkende stichting van openbaar nut. Ze is opgericht in 2015 op initiatief van verschillende koepelorganisaties van milieuverenigingen en enkele vooraanstaande figuren met elk een eigen, specifieke achtergrond.

Met onze unieke visie en missie vullen we met de Stichting Be Planet een lacune op in de sector van duurzame ontwikkeling. We doen dit door lokale burgerinitiatieven te ondersteunen en te begeleiden. Deze initiatieven werken allemaal rond thema’s zoals mobiliteit, energie, voeding, consumptie of nog biodiversiteit.

Om onze doelstellingen te realiseren, werven we fondsen bij individuele donateurs en ondernemingen. Ondernemingen zijn voor ons echter veel meer dan enkel een doelgroep voor fondsenwerving; ze vormen de hoeksteen van onze visie. In de ecologische transitie naar een gezondere en betere leefwereld is de combinatie tussen de expertise van ondernemingen enerzijds en de dynamiek van burgerinitiatieven anderzijds dé sleutel tot succes.

We zijn ervan overtuigd dat win-win samenwerkingen tussen burgerprojecten en betrokken ondernemingen een onuitputtelijke bron zijn voor de uitwisseling van kennis, ervaringen en expertise. Onze missie is dan ook deze twee werelden aan elkaar te koppelen en de samenwerking tussen beiden te stimuleren. Dat deze visie geen utopie is, wordt perfect geïllustreerd in de documentaire “Demain” van Cyril Dion.

Onze Visie

De verbindende schakel in de transitie naar een duurzame
samenleving.

Be Planet vertrekt vanuit de vastberadenheid van individuen en burgercollectieven om op lokaal niveau oplossingen voor te stellen die de dynamiek van een gezonde en aangename samenleving stimuleren. Het uiteindelijke doel is het verbeteren van onze leefomgeving en het collectieve welzijn.

Onze Missie

De missie van Be Planet bestaat erin lokale, innovatieve initiatieven te ondersteunen die een positieve impact hebben op het milieu en de solidariteit tussen de huidige en toekomstige generaties. Deze initiatieven worden gedragen door verenigingen en burgercollectieven in België.

Om deze missie om te zetten in concrete resultaten identificeert en selecteert Be Planet projecten die vervolgens opgenomen worden in onze projectenportefeuille. We verbinden ons ertoe deze projecten financieel te ondersteunen of te voorzien in hun materiële en immateriële noden.

Onze Waarden

SAMENWERKING

Het versterken van de relaties tussen de verschillende betrokken actoren om een sterkere, meer zichtbare en efficiëntere gemeenschap te creëren.

CREATIVITEIT

Het ondersteunen van innovatieve en creatieve projecten die ons in staat stellen beter zorg te dragen voor onze planeet.

ENTHOUSIASME

Vanuit een optimistische en constructieve houding oplossingen voorstellen voor milieuproblemen.

DOELTREFFEND

Door het selecteren en ontwikkelen van toepasbare en concrete initiatieven doeltreffende oplossingen realiseren voor een betere toekomst.

Raad van bestuur

Sabine Denis, VoorzitterDanny Jacobs, Vice-voorzitterMichaël Ooms, Gedelegeerd BestuurderChristophe Schoune, Secretaris en PenningmeesterAlexandra Sombsthay, BestuurderRoland Moreau, BestuurderGaëtan Van Der Smissen, BestuurderRoland de Schaetzen, BestuurderAntoine Lebrun, Bestuurder

Onze ambassadeurs

Cyril Dion, peter van Be Planet
.

Foto : Fanny Dion

Cyril Dion, regisseur van de documentaire Demain aarzelde geen moment om peter te worden van Be Planet:

“Het is belangrijk om de pioniers te ondersteunen die onze samenleving heruitvinden, die de schade herstellen die we toegebracht hebben aan ons sociaal systeem en het milieu, die vormen en structuren uitvinden voor de toekomst. Die pioniers moeten we vandaag, meer dan ooit, ondersteunen, begeleiden en aanmoedigen. Het zijn zij die vandaag de fundamenten leggen voor de economie, politiek en de samenleving van de 21ste eeuw. We kunnen niet anders meer dan over barrières en verschillen te stappen en voluit te gaan voor samenwerking tussen verkozenen, ondernemers en burgers.

Dat is exact wat we proberen aan te tonen in “Demain”. En dat is exact wat Be Plant tracht te doen. Ik ben dan ook meer dan trots om peter te zijn van deze organisatie.”

De documentaire Demain kreeg in 2016 de César voor beste documentaire. Al meer dan een miljoen mensen – waarvan 100.000 in België – hebben de film gezien. Een waar succesverhaal dus!

Olivier de Schutter, een eerste ambassadeur voor Be Planet

Olivier De Schutter, gewezen speciaal rapporteur voor de Verenigde Naties over het recht op voeding, is de eerste ambassadeur van Be Planet:

“De 20ste eeuw was de eeuw van de schaaleconomieën, van het streven naar competitiviteit en efficiëntie tegen elke prijs, van de uniformisering van oplossingen. De 21ste eeuw staat in teken van de bloei van initiatieven op kleinere schaal. De veelheid en diversiteit daarvan bevordert de weerbaarheid van onze samenleving en onze planeet. Ook oplossingen die op kleinere, lokale schaal worden ingezet kunnen leiden tot grote omwentelingen en een nieuwe koers voor de samenleving. Duizend ‘stille revoluties’ die ingrijpen op elkaar en elkaar opvolgen zorgen evengoed voor een radicale transformatie van samenlevingen. Het leven van eenieder wordt rijker. Nieuwe manieren om te produceren, te consumeren en om samen te handelen vinden ingang. Ze brengen ons dichter bij de koolstofarme en veerkrachtige samenleving die de situatie vereist.

Gemeenschappelijke moestuinen, korte ketens, directe banden tussen voedselproducenten en consumenten, of bijvoorbeeld agro-ecologische activiteiten zoals recyclage van landbouwafval zijn geen ‘technologieën’ die ontwikkeld werden in een laboratorium en breed verspreid werden onder de vorm van patente. Het zijn lokale experimenten, ‘sociale innovaties’, die de samenleving van morgen aankondigen. Wij kunnen de huidige race tegen de klok – de race tegen de versnelde degradatie van de ecosystemen – enkel winnen als we een manier vinden om deze innovaties naar buiten te brengen. We moeten een manier vinden om ze te ondersteunen en in de hele samenleving te verspreiden.

Tijdens mijn mandaat als speciale rapporteur van de Verenigde Naties voor het recht op voeding, ben ik een hele reeks lokale initiatieven tegen gekomen die gedragen werden door burgers die niet wachten totdat de politiek hen komt helpen. Het zijn deze burgers die de ecologische transitie voorbereiden. Met hun initiatieven formuleren ze oplossingen voor en een uitweg uit de huidige impasse. Daarin moeten ze ondersteund worden. Het is dus tijd om nieuwe financieringsvormen te bedenken. Daar ligt de kern van mijn engagement voor Be Planet: er mee voor zorgen dat die dromen werkelijkheid worden.”

Oprichters

 

Leave a Comment