Be Planet is een stichting van openbaar nut opgericht op initiatief van Bond Beter Leefmilieu (BBL), BRAL en de Fédération Inter-Environnement Wallonie (IEW), drie koepelorganisaties voor natuur- en milieuverenigingen.
Het doel is innovatieve en lokale burgerinitiatieven te ondersteunen die een positieve impact hebben op het milieu en gebaseerd zijn op een positieve aanpak.

 

Bond Beter Leefmilieu

.Bond Beter Leefmilieu heeft een droom: de dag realiseren waarop we met zijn allen goed kunnen leven zonder nog te wegen op het milieu, de natuur en onze gezondheid.

Bond Beter Leefmilieu verenigt en vertegenwoordigt natuur- en milieuverenigingen en versterkt de stem van alle milieubewuste koplopers in Vlaanderen. Samen met hen initiëren en stimuleren we de transitie naar een duurzame samenleving met een volledig hernieuwbare, circulaire economie. We maken dit concreet door met burgers, bedrijven en overheden aan haalbare en innovatieve oplossingen te werken.

We laten de stem van actieve burgers en groeperingen luider klinken. We inspireren en activeren hen met informatie en campagnes. Bedrijven ondersteunen we in het vinden van milieuvriendelijke oplossingen en het creëren van een markt hiervoor. Door overleg, onafhankelijk advies en opinievorming geven we richting aan het beleid van overheden.

BRAL

BRAL, de stadsbeweging voor een duurzaam Brussel

BRAL is een Brusselse vereniging die groepen inwoners, organisaties en Brusselaars met hetzelfde engagement samenbrengt: een leefbare stad waar iedereen zich kan verplaatsen, wonen en verblijven op een aangename manier, met respect voor het milieu en financieel toegankelijk.

Met zijn leden en partners voert BRAL-acties en doet het aan lobbywerk, door hun uiteenlopende kennis over de stad samen te brengen en uit te bouwen.

BRAL sensibiliseert de Brusselaars, geeft hun advies en ondersteunt hen in hun strijd. Als onafhankelijke vereniging werkt ze altijd vanuit een solidair perspectief en met een voortdurend oog op participatie, gelijkheid en diversiteit.

 

logoIEWInter-Environnement Wallonie

IEW verenigt 150 organisaties die actief zijn op het gebied van natuurbehoud en de transitie naar een duurzame samenleving. De federatie is al 40 jaar actief in Wallonië en heeft expertise ontwikkeld op het vlak van duurzame ontwikkeling (ruimtelijke ordening, landbouw, biodiversiteit, klimaat, economie, energie, mobiliteit, natuurlijke rijkdommen…). Deze kennis en expertise stelt ze ten dienste van de samenleving via campagnes, pilootprojecten en voorstellen om rekening te houden met het leefmilieu in het beleid.